Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шууд удирдлаганд захиргаа, санхүү, харуул хамгаалалт, цагдан хорих байр, эрүүгийн болон иргэний шийдвэр гүйцэтгэл, эмнэлэг, нийгмийн ажил, сэтгэл зүй, тоо бүртгэл болон инженер, техник гэсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар 66 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй хорих анги, цагдан хорих байр, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх чиглэлээр тус тус үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Back to top button